Pastrim

CLEAN FAST ALBANIA vendos në dispozicion të klientëve një staf të kualifikuar, si nga ana profesionale ashtu dhe nga ajo teknike, të përbërë nga specialistë/e në sektorin e pastrimit. Të aftë për të trajtuar cfarëdolloj ambjenti; kryerjen e shërbimeve DDD; luçidimin; larjen e çfarëdolloj sipërfaqeje prej xhami, mermeri etj.; pastrimin dhe luçidimin e shkallëve lëvizëse (me anë të makinerive të dedikuara për këtë shërbim dhe solucioneve përkatëse) etj.

Pastrimi i xhamave & vetratave

Pastrimi i xhamave/vetratave kryhet me anë të pajisjeve të posaçme, që lejojnë një ndërhyrje në çdo-lloj lartësie, për t’iu përgjigjur çdo kërkese të klientit. Mbikëqyrës direkt I këtij shërbimi është Drejtori Teknik i CLEAN FAST ALBANIA: Z. Shkëlqim Likaj, specialist I trajnuar në Greqi dhe me një ekperiencë 20-vjeçare në këtë sektor. Makineritë dhe solucionet janë prodhime italiane dhe gjermane, gjë që garanton akoma më shumë cilësinë e shërbimit.

Pastrimi i garazheve

Pastrimi I garazheve kryhet nga një staf i specializuar me anë të makinerive të posaçme në pronësi të kompanisë. Stafi ka një eksperiencë disa vjeçare në këtë fushë dhe njohje të gjerë të metodologjisë së punës, si edhe të funksionimit të makinerive. Gjithnjë puna synohet të kryhet në mënyrë sa më efiçente dhe brenda një kohe rekord.

Tregtim

Gjithashtu shoqëria disponon mundësitë që në përputhje me legjislacionin shqiptar të kryejë tregtim me shumicë dhe pakicë të lëndëve, solucioneve, materialeve, mallrave të ndryshëm, makinerive, të dedikuar për sektorin e pastrimit apo edhe atë ushqimor.

DDD

Shërbimi i Dezinfektim-Dezinsektim-Deratizim-it kryhet duke përdorur produktet me inovative dhe më cilësore në botë, të licensuara nga Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit, shoqëruar me skedën teknike të përdorimit dhe lejen përkatëse, mbështetur në normat e standarteve të HAÇP-së. Produktet e përdoruara, profesionale italiane dhe gjermane janë produkte të cilat nuk përmbajnë lëndë toksike, nuk paraqesin efekte anësore për shëndetin e njeriut, kafshëve apo bimëve, nuk lënë shenja në sipërfaqet e trajtimit. Shërbimet ofrohen për çdo lloj sipërfaqe dhe ambjenti Ekipi profesional i CLEAN FAST ALBANIA diagnostikon problemin dhe i jep zgjidhje duke garantuar sigurimin e një shkalle të lartë higjene, duke mundësuar zhdukjen e mikrobeve, shfarrosjen e insekteve dhe parazitëve në të gjitha ambjentet, përdorimin e mënyrave ekologjike dhe sanitare të përparuara të higjenës, sipas direktivave te Shtetit Shqiptar sipas standarteve europiane të HAÇP-së dhe OBSH-së. Për të siguruar një mbrojtje maksimale, është e domosdoshme ndjekja e një programi të vazhdueshëm identifikimi, inspektimi i ambjentit të prekur, marrja e masave higjenike. Pra monitorimi, kontrolli dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e ambjentit.

Zyra & studio

CLEAN FAST ALBANIA veç cilësisë dhe efiçensës në kohë rekord të kryerjes së çdolloj shërbimi pastrimi për zyrat dhe studiot e çfarëdo sektori. Siguron edhe një staf me kualifikimin e nevojshëm për kryerjen e një pune në mënyrë sa më profesionale, në mënyrë cilësore, duke patur gjithnjë në konsideratë parimin e konfidencialitetit dhe duke qënë sa më diskret dhe evituar çfarëdolloj komenti në lidhje me punën.

Për Qëndrat Tregtare dhe Garazhet firma siguron edhe mirëmbajtjen e ambjentit me anë të makinerive të posaçme, të cilat përdoren nga stafi i kualifikuar më së miri. Gjë e cila ndodh me TEG, ETC, Kristal Center.

Kontakt