CLEAN FAST ALBANIA i jepet liçencë për zhvillimit e aktivitetit të biznesit më 12 Tetor 2016. Gjitashtu pajisur me 2 certifikime ISO për menxahimin e cilësisë dhe mjedisit.
Fushëveprimi: Shërbimi i pastrimit dhe higjienës së ambjenteve të
brëndshme, ndërtesave civile e industriale dhe hapësirave publike. Pastrimi
dhe mirëmbajtja e mjediseve të jashtëme.

Kontakt