Kjo faqe interneti eshte prone e CFA shpk. Perdoruesi duke hyre ne rrjet pranon ti nenshtrohet kushteve te meposhtme. E drejte e autorit. E gjithe permbajtja e kesaj faqeje interneti eshte subjekt i te drejtes se autorit me te gjitha te drejtat e rezervuara. Çdo shkarkim, ruajtje, kopjim, riprodhim, transmetim, shperndarje, modifikim, apo veprim tjeter ne permbajtjen e kesaj faqeje interneti, si edhe ne aplikimet dhe software te ofruara aty, pa aprovimin paraprak te CFA shpk, eshte e ndaluar, duke perjashtuar çfare lejohet nga Ligji i te Drejtes se autorit, nese ndonje e drejte apo shenime te tjera do te hiqen ose ndryshohen.

SHENIM I RENDESISHEM LIGJOR

Duke hapur dhe/ose perdorur informacionin, sherbimet, lidhjet, aplikimet (ketejetutje: “permbajtjet”) e ofruara ne kete faqe interneti, perdoruesi me ane te ketij dokumenti pranon ti nenshtrohet kushteve dhe afateve te paraqitura me poshte:

1-Ligji i Te drejtes se autorit:

Permbajtjet e ofruara ne kete faqe interneti (ketej e tutje: “Faqe interneti”) dhe nen-faqet e saj mbrohen nga ligji per te drejten e autorit. Shkarkimi ose ruajtja e aplikimeve ose programeve qe permban kjo Faqe interneti dhe riprodhimi (i plote ose i pjesshem), transmetimi, modifikimi ose lidhja e permbajtjeve te kesaj faqeje interneti do te lejohet vetem me miratimin me shkrim te CFA shpk. Megjithate, perdoruesit kane te drejte te printojne, shkarkojne, ose te ruajne faqe te veçuara ose pjese te kesaj faqeje sipas dispozitave te ligjit te drejtes se autorit dhe vetem nese shenimet e te drejtes se autorit ose shenime te tjera te mbrojtura me ligj as nuk fshihen as nuk ndryshohen.

2-Lidhjet me faqet e internetit ose URL-te e ofruesve te paleve te treta:

CFA shpk nuk merr persiper pergjegjesi per permbajtjen e faqeve te internetit ose URL-te e ofruesve te tjere te cileve u jane ofruar lidhjet. CFA shpk nuk merr persiper pergjegjesi per disponueshmerine pa nderprerje ose funksionim te plote te lidhjeve te faqeve te internetit ose te URL-ve per palet e treta.

3-Perjashtim nga pergjegjesia:

CFA shpk nuk do te jete i pergjegjshem per nderprerjet teknike si p.sh. avari te serverit, nderprerje ose deshtim ne lidhjet e telekomunikacioneve si edhe per ngjarje te ngjashme, te cilet mund te çojne ne padisponueshmerine (e perkohshme) te gjithe Faqes se internetit ose te nje pjese te saj.

4- Nryshimet e Faqes se internetit:

CFA shpk ka te drejten te ndryshoje dhe te fshije Faqen e internetit ne cdo kohe (nese eshte e nevojshme edhe pa lajmerim paraprak), veçanerisht ne lidhje me ndryshimin e permbajtjes ekzistuese (te gjithe ose pjeserisht) dhe duke shtuar permbajtje te reja.